ഒന്നാം സെമസ്റ്റർ പരീക്ഷ: 2021 ഒക്ടോബർ 3 ഞായറാഴ്ച. അതിരൂപതാകേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും പരീക്ഷ സംബന്ധമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇടവക വിശ്വാസപരിശീലന വിഭാ​ഗത്തെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.