ഡിപ്ലോമ റസിഡൻഷ്യൽ കോഴ്സ് രജിസ്ട്രേഷൻ ആ​ഗസ്റ്റ് 1 മുതൽ.
ഫോം ആ​ഗസ്റ്റ് 10ന് മുമ്പായി അതിരൂപതാവിശ്വാസപരിശീലന കേന്ദ്രത്തിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ആദ്യം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന 200 കുട്ടികൾക്കായിരിക്കും കോഴ്സിന് പ്രവേശനം ലഭിക്കുക.