സീറോമലബാർ സഭയുടെ കുർബാന ക്രമത്തിൽ വരുത്തിയി ഭേ​ദ​ഗതികൾ. ദൈവജനത്തിന്റെയും ശുശ്രൂഷികളുടെയും പ്രാർഥനകളിലും ​ഗീതങ്ങലും വന്നമാറ്റങ്ങൾ അറിയാൻ ഇവിടെ Click ചെയ്യുക.

സീറോമലബാർ സഭയുടെ കുർബാന ക്രമത്തിൽ വരുത്തിയ ഭേ​ദ​ഗതികൾ pdf

വീ‍‍ഡിയോ രൂപത്തിൽ കാണുന്നതിന് ഇവിടെ Click ചെയ്യുക.

സീറോമലബാർ സഭയുടെ കുർബാന ക്രമത്തിൽ വരുത്തിയ ഭേ​ദ​ഗതികൾ Video