ഡിപ്ലോമ രണ്ടാംവർഷ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വിശ്വാസപ്രഖ്യാപനം ഇടവകയുടെ സാഹചര്യമനുസരിച്ച് സൗകര്യപ്പെടുന്ന ദിവസം നടത്തുമല്ലൊ.

രണ്ടാംവർഷ ഡിപ്ലോമ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വിശ്വാസപ്രഖ്യാപന ശുശ്രൂഷയുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് click here