പാപ്പയുടെ സാർവ്വലൗകിക žപ്രാർഥന ശൃംഖല (Pope’s Worldwide Prayer Network)
തയ്യാറാക്കിയ വീ‍ഡിയോയിലാണ് ഡിസംബർ മാസത്തിന്റെ പാപ്പയുടെ žപ്രാർഥനാനിയോഗം പുറത്തുവിട്ടത്.

“ദൈവവചനം പ്രഘോഷിക്കാൻ വിളിക്കപ്പെട്ട മതബോധനാദ്ധ്യാപകർക്ക് വേണ്ടി
ന‌മുക്ക് പ്രാർഥിക്കാം: അവർ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രാഭവത്തിൽ സന്തോഷത്തോടും സമാധാനത്തോടും ധീരതയോടും സർ​​ഗ്​ഗാത്മകതയോടും കൂടെ അതിന്റെ സാക്ഷികളായിരിക്കട്ടെ.” More……