എറണാകുളം-അങ്കമാലി അതിരൂപത വിശ്വാസപരിശീലന കേന്ദ്രം തയ്യാറാക്കിയ കുടുംബപ്രാർത്ഥനകൾ എന്ന പ്രാർത്ഥനാപുസ്തകത്തിന്റെ നവീകരിച്ച പതിപ്പ് അഭിവാഭ്യ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മാർ ആൻ്റണി കരിയിൽ ബഹു. മോൺ. ആൻ്‍റണി നരികുളത്തിനും ബഹു. ഫാ. ജോസഫ് പള്ളാട്ടിക്കും നൽകി പ്രകാശനം ചെയ്തു. പുസ്തകങ്ങൾ അതിരൂപത വിശ്വാസപരിശീലന കേന്ദ്രഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. Read More…