വിശുദ്ധരെ അറിയാനും അനുകരിക്കാനും ഇടവകതലത്തിൽ ഓരോ വിശുദ്ധരെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന Saints Meet എന്ന പ്രോ​ഗ്രാം Media Catechetical Ministry Youtube ചാനലിൽ നവംബർ 1 മുതൽ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുന്നു.

Click here to View Saints Meet