എല്ലാ വിശ്വാസപരിശീലകർക്കും അതിരൂപത വിശ്വാസപരിശീലന വിഭാ​ഗത്തിൽ നിന്നും വിശുദ്ധ ചാൾസ് ബെറോമിയോയുടെ തിരുനാൾ ആശംസകൾ.
7 നവംബർ 2021 ന് എല്ലാ ഇടവകകളിലും വിശുദ്ധ ചാൾസ് ബെറോമിയോയുടെ തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കുന്നു.
വിശ്വാസപരിശീലന കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നുമുള്ള Catechism Teachers Day Videos കാണുന്നതിനായി ഇവിടെ Click ചെയ്യുക.
വിശുദ്ധ ചാൾസ് ബെറോമിയോയുടെ ചിത്രം Download ചെയ്യുന്നതിനായി ഇവിടെ Click ചെയ്യുക.