2022-2023 അദ്ധ്യയന വർഷത്തിലെ വിശ്വാസപരിശീലനത്തിൽ ഉന്നതവിജയം കരസ്ഥമാക്കി സ്കോളർഷിപ്പിന് അർഹരായ നാലാം ക്ലാസ് മുതൽ ഒമ്പതാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള കുട്ടികളുടെ ലിസ്റ്റാണ് താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

CLASS IV

CLASS V

CLASS VI

CLASS VII

CLASS VIII

CLASS IX