വിശുദ്ധ ​ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്നുമുള്ള 25 കുടുംബങ്ങൾ 25 ദിവസവും നമ്മുടെ അതിരൂപതയിലെ 25 ഇടവകകളിൽ നിന്നും 25 വ്യത്യസ്ത അവതരണ ശൈലിയിൽ catechismernakulam Youtube ചാനലിൽ ഡിസംബർ 1 മുതൽ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുന്നു. ഈ ദൃശ്യവിരുന്ന് നമുക്കായി ഒരുക്കുന്നത് വിശ്വാസപരിശീലകരാണ്.
Videos കാണുന്നതിനായി ഇവിടെ Click ചെയ്യുക.

മറ്റു ക്രിസ്തുമസ് പ്രോ​ഗ്രാമുകൾക്ക് ഇവിടെ Click ചെയ്യുക.