2022-2023ൽ നടന്ന ഡിപ്ലോമ റസിഡൻഷ്യൽ കോഴ്സ് ഒന്നാം വർഷം, രണ്ടാം വർഷം പങ്കെടുത്ത കുട്ടികളുടെ മാർക്കുവിവരങ്ങളാണ് താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. രണ്ടാം വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയ കുട്ടികളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ അതിരൂപതാകേന്ദ്ര ഓഫിസിൽ നിന്നും വാങ്ങാവുന്നതാണ്.

First Year Diploma Residential Course (XI)

Second Year Diploma Residential Course (XII)