2023 ജനുവരി 29-ാം തീയതി നടത്തിയ വിശ്വാസപരിശീലന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് STD X, ഡിപ്ലോമ കുട്ടികളുടെ പരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നു. സ്കോളർഷിപ്പിന് അർഹതയുള്ള കുട്ടികളുടെ ലിസ്റ്റ് താഴെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പരീക്ഷയിൽ സംബന്ധിച്ച ഓരോരുത്തരുടെയും വിശദമായ മാർക്കും വിവരങ്ങളും അറിയാൻ ഇടവകയുമായി ബന്ധപ്പെടുക.

Scholarship Holders STD X

Scholarship Holders Diploma